Setomaa valla üldplaneering

26.01.23

Setomaa Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 28 kehtestati Setomaa valla üldplaneering.

Setomaa valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Setomaa Vallavolikogu poolt 27.09.2018 otsusega nr 41.  Üldplaneeringu eesmärgiks on PlanS §75 toodud ülesannete lahendamine. Üldplaneering hõlmab kogu Setomaa valla territooriumi, ala suuruseks on 463,2 km². Üldplaneeringuga määratakse valla ruumilised arengusuunad, üldised ehitustingimused, detailplaneeringu koostamise kohustusega alad, tiheasustusalad, reeglid väärtuslike alade säilitamiseks jm vajalikud põhimõtted arengu kujundamiseks.

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  (KSH)  eesmärk  on  valla  arenguga  kaasneda  võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuuriliste mõjude hindamine looduskeskkonnale, inimese tervisele ja  heaolule  ning  ebasoodsat  mõju  leevendavate  meetmete  väljapakkumine.

Kui  ruumiotsuste  tegemisel  ning  tegevuste  elluviimisel  järgitakse  üldplaneeringuga  seatud kokkuleppeid  ning  KSH-s  käsitletud  meetmeid,  ei  too  maakasutuse ja tingimuste rakendamine eeldatavalt kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Üldplaneering teeb ettepaneku Võru maakonnaplaneeringuga määratud miljööväärtuslike alade

hulgast välja arvata Meremäe ja Tsirgu külad ning lisada Tääglova ja Napi külad. Üldplaneeringuga vähendatakse ehituskeeluvööndit Värska alevikus Värska lahe idakaldal, Lüübnitsa ja Beresje külades ning kehtivate detailplaneeringute alusel üldplaneeringu lahenduses toodud ulatuses.

Setomaa Vallavolikogu 24.11.2022 otsus nr 28 

KEHTESTATUD SETOMAA VALLA ÜLDPLANEERING:

Seletuskiri

Maakasutus

Piirkondlikud ehitustingimused

Tehniline taristu

Väärtused ja piirangud

Miljööväärtuslikud alad

Beresje küla ehituskeeluvöönd

Lüübnitsa küla ehituskeeluvöönd

Värska aleviku ehituskeeluvöönd

LISAD:

1. Setomaa valla rohevõrgustiku analüüs

2. Ülevaade Setomaa vallast

3. Setomaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

4. Setomaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

5. Setomaa valla Meremäe-Obinitsa piirkonna ja Luhamaa nulga miljööväärtuslike alade  uuring:

*uuring

*kaardid

*kasutatud allikad

*uuringu lähteülesanne

*koosolekutel osalejad

 

 

 

ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMINE:

Riigihalduse ministri heakskiit

Üldplaneeringu esitamine heakskiitmiseks:

seletuskiri

koostöö tabel

Joonis 1 maakasutus

Joonis 2 piirkondlikud ehitustingimused

Joonis 3 tehniline taristu

Joonis 4 Väärtused ja piirangud

Joonis 5 miljööväärtuslikud alad

Joonis 6 Beresje küla ehituskeeluvöönd

Joonis 7 Lüübnitsa küla ehituskeeluvöönd

Joonis 8 Värska aleviku ehituskeeluvöönd

LISA 1 Rohevõrgustiku analüüs

LISA 2 Ülevaade Setomaa vallast

joonis Lisa 2 juurde Looduskaitse ja kultuuriväärtused

joonis Lisa 2 juurde Maardlad ja mäeeraldised

Setomaa pärandkultuuriobjektide nimekiri Lisa 2 juurde

Lisa 5 Setomaa valla Meremäe-Obinitsa piirkonna ja Luhamaa nulga miljööväärtuslike alade uuring

 Lisa 3 KSH aruanne

Setomaa valla üldplaneeringu KSH aruande lisad:

üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

ÜP ja KSH eelnõu kohta arvamused

ÜP ja KSH avaliku arutelu protokollid

 

 

Ehituskeeluvööndi vähendamine Setomaa valla üldplaneeringuga

Setomaa Vallavalitsus esitas Keskkonnaametile taotluse ehituskeeluvööndi (edaspidi EKV) vähendamiseks Setomaa valla üldplaneeringu alusel, peale üldplaneeringu avalikku väljapanekut,  esmakordselt 18.10.2021. Täiendavad taotlused esitati 16.12.2021 täpsustustega  ja 09.02.2022 esitati taotlus ettepanekuga vähendada Värska alevikus ehituskeeluvöönd veekaitsevööndini, mis on 20 meetrit veekogu kaldapiirist Eesti põhikaardi põhjal.

EKV vähendamist taotleti Peipsi järve (Pihkva järv, Värska laht), Obinitsa järve ja Mustoja kalda piiranguvööndites.

Looduskaitseseaduse kohaselt on uute hoonete ja rajatiste ehitamine EKV-s keelatud, samas seaduses on toodud ka erandid, mis võimaldavad teatud tingimustes EKV-s ehitada.

 Keskkonnaamet esitas oma otsuse 15.03.2022. Otsuses on käsitletud eraldi kõiki taotluses toodud punkte ning otsus EKV-vähendamise või mittevähendamise kohta on tehtud kaalutletult ning põhjendatult.

Ehituskeeluvööndi vähendamiseks anti nõusolek kehtivate detailplaneeringute alusel Silla tn 6, Kordoni, Antsu, Külasaare, Veere, Ermo ja Järve, Tiigi, Paloveere ja Lehestiku, Navoloki tn 3.

Tingimuslikult vähendati EKV Beresje ja Lüübnitsa külades, Värska alevikus, Tamme detailplaneeringu alusel ning Pajukalda ja Kuuse katastriüksustel.

Keskkonnaamet keeldus EKV vähendamisest Palu kinnistul ja Laadaplatsi kinnistul.

Ehituskeeluvöönd Värska alevikus

Algselt oli soov Värska alevikus Värska lahe kalda ehitustingimusi lahendada väljakujunenud

ehitusjoone määramisega, selline versioon oli ka üldplaneeringu avalikul väljapanekul. Täiendavas taotluses esitas vallavalitsus Keskkonnaametile ettepaneku vähendada ehituskeeluvööndit veekaitsevööndi piirini, kuna selline lahendus tagaks võrdse kohtlemise kaldaäärsete kinnistute omanike suhtes. Ehitusjoone määramine oli probleemne Kalda tn 8, Kalda tn 10, Kalda tn 12, Kalda tn 14 kinnistute osas. Ehitusjoone määramiseks puuduvad siin vahetult külgnevatel kinnistutel õiguslikul alusel ja sarnasel kaugusel püstitatud ehitised (siia hulka ei loeta lehtlaid, saunu, kuure, kasvuhooneid või muid elamute abihooneid). Sama probleem on Silla tn 2 määratud ehitusjoonega, kus ei saa lähtuda kinnistul asuvast lehtlast ega vundamendist. Seega ei olnud võimalik Värska lahe idakaldal Värska alevikus ühtset ehitusjoont määrata.

Praegu kehtiva seadusandluse kohaselt on Värska alevikus EKV 50 meetrit põhikaardile kantud veepiirist. EKV vähendamise ala külgneb Värska lahe hoiualaga, mille kaitse-eesmärk on järvede kaitse  ning tiigilendlase, hariliku tõugja ja hariliku vingerja elupaikade kaitse. Keskkonnaameti otsuse põhjal on peale Setomaa valla üldplaneeringu kehtestamist Värska alevikus alates põhjapoolt Kalda tn 16 hoonestusest ja lõpetades Silla tn 6 hoonestuse alaga, ehituskeeluvööndi laiuseks 20 meetrit selle erisusega, et lõigus kinnistu Kalda tn 6 põhjaservast kuni kinnistu Kalda tn 16 asuva elamuni ei ole vähendatud ehituskeeluvööndi alal lubatud ehitada uusi elamuid ega ühiskondlikke hooneid.

Ehituskeeluvöönd Beresje ja Lüübnitsa külas

Setomaa Vallavalitsus taotles EKV vähendamist 30 meetrini Pihkva järve veekogu kaldapiirist. Keskkonnaamet ei pidanud taotlust põhjendatuks ja esitas mõlema küla puhul vähendatava EKV piiri kaardimaterjalil. EKV piiri määramisel on Keskkonnaamet lähtunud maastikust, tänavatest, katastriüksuste piiridest, olemasolevast hoonestusest, õuemaa ja haritava maa kõlvikutest, lokaalreljeefist. Külades on kaldajoon muutuv ning sellest lähtuva EKV määramine oleks segadust tekitav ning ei arvesta kalda looduslikku situatsiooni ega olemasolevat hoonestust.

 

Uue üldplaneeringu kehtestamisel ehitusvõimalused suurenevad nii Värska alevikus kui ka Beresje ja Lüübnitsa külades võrreldes praegu kehtiva olukorraga.

Olemasolevate, seaduslikul teel ehitatud ehitiste renoveerimine ja esmakordne laiendamine ühe kolmandiku ulatuses, mis asuvad ehituskeeluvööndis,  on lubatud.

 

Setomaa valla üldplaneeringusse kantakse Keskkonnaameti otsuse põhjal ehituskeeluvööndid ning seejärel esitatakse üldplaneering Rahandusministeeriumisse järelevalvesse.

Keskkonnaameti otsusega saab tutvuda valla veebilehel siin:

Keskkonnaameti otsus ehituskeeluvööndi vähendamise kohta

 

Avaliku arutelu järgselt uuendatud materjalid seisuga 18.02.2022

Seletuskiri

Ülevaade vallast

koostöö tabel

Joonis 1 Maakasutus

Joonis 3 Tehniline taristu

Joonis 4 Väärtused ja piirangud

Joonis 8 ehitusjoone määramise ettepanek Värska lahe idakaldal

Avaliku väljapaneku tulemused

14.01.2022 toimunud avaliku arutelu protokoll

ARVAMUSTE JA ETTEPANEKUTE ESITAMINE ON LÕPPENUD 02.12.2021!

Avaliku väljapaneku kestel esitatud ettepanekud ja arvamused:

Valga Puu

U.Sarja

R.Riitsaar

L.Raidla

Ü.Tamm

Võõpsu Külaselts (laekunud 9.12.21)

RMK

E.Aasna (laekunud 6.12.21)

Koostöötabel

Setomaa valla üldplaneeringu avalik väljapanek

Setomaa Vallavolikogu 23.09.2021 otsusega nr 19 võeti vastu Setomaa valla üldplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule. Sama otsusega tunnistati nõuetele vastavaks Setomaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Setomaa valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.10-02.12.2021 Setomaa vallavalitsuses Pikk tn 12, Värska alevik, Meremäe teeninduspunktis Petseri tee 15, Meremäe küla ja Mikitamäe teeninduspunktis Mäe tn 27, Mikitamäe küla, tööaegadel, samuti on vastu võetud üldplaneering nähtaval valla veebilehel.

Väljapaneku kestel saab esitada arvamusi ja ettepanekuid Setomaa Vallavalitsusele kirjalikult vald@setomaa.ee või Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

 Planeering hõlmab kogu Setomaa valla territooriumi, ala suuruseks on 463,2 km². Üldplaneeringuga määratakse valla ruumilised arengusuunad, üldised ehitustingimused, detailplaneeringu koostamise kohustusega alad, tiheasustusalad, reeglid väärtuslike alade säilitamiseks jm vajalikud põhimõtted arengu kujundamiseks.

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  (KSH)  eesmärk  on  valla  arenguga  kaasneda  võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuuriliste mõjude hindamine looduskeskkonnale, inimese tervisele ja  heaolule  ning  ebasoodsat  mõju  leevendavate  meetmete  väljapakkumine.

Kui  ruumiotsuste  tegemisel  ning  tegevuste  elluviimisel  järgitakse  üldplaneeringuga  seatud kokkuleppeid  ning  KSH-s  käsitletud  meetmeid,  ei  too  maakasutuse ja tingimuste rakendamine eeldatavalt kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Peamiste muudatustena enne vastuvõtmist täiendati üldplaneeringut kultuurimälestiste kajastamisega, asustuse ja keskuste suunamise põhimõtetega. Täpsustati maaparandussüsteemi ning maardlate ja mäeeraldiste tingimusi. Kõik tehtud muudatused kajastuvad koostöötabelis.

Vastu võetud Setomaa valla ÜP ja KSH :

Üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne

Lisa 1 KSH väljatöötamise kavatsus

Lisa 2 arvamused

Lisa 3 protokollid

Üldplaneeringu seletuskiri

 

Ülevaade vallast

Lisa 1 Pärandkultuuriobjektid

Lisa 2 Kultuuriväärtused

Lis 2 Maardlad

Rohevõrgustiku analüüs

JOONISED:

Joonis 1 Maakasutus

Joonis 2 Piirkondlikud ehitustingimused

Joonis 3 Tehniline taristu

Joonis 4 Väärtused ja piirangud

Joonis 5 Miljööväärtuslikud alad

Joonis 6 Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek Beresje külas

Joonis 7 Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek Lüübnitsa külas

Joonis 8 Ehitusjoone määramise ettepanek Värska alevikus Värska lahe idakaldal

 

 

Täiendatud materjalid  27.08.2021 seisuga

Seletuskiri

Koostöö tabel

Lisa 2 Ülevaade vallast

Kultuuriväärtused

Maardlad

Setomaa valla üldplaneeringu KSH aruanne

maakasutus

Tehniline taristu

Väärtused ja piirnagud

TÄIENDATUD MATERJALID 02.07.2021 seisuga

Seletuskiri

KOOSTÖÖ TABEL

Lisa 2 Ülevaade vallast

Loodus- ja kultuuriväärtused

Maardlad

 
KOOSKÕLASTUSED JA ARVAMUSED
 
 

KOOSKÕLASTAMISEKS:

Seletuskiri

Koostöö tabel

Lisa 1 Rohevõrgustiku analüüs

Lisa 2 Ülevaade vallast

Lisa 3 üldplaneeringu KSH aruanne

Lisa 4 Lähteseisukohad

 

Lisa 4 Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Lisa 5 Miljööalade uuring. 

 

JOONISED:

Joonis 1 Maakasutus

Joonis 2 piirkondlikud ehitustingimused

Joonis 3 tehniline taristu

Joonis 4 väärtused ja piirangud

Joonis 5 miljööväärtuslikud alad

Joonis 6 Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek Beresje

Joonis 7 Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek Lüübnitsa

Joonis 8 Piirkonna ehitusjoon tiheasustusalal Värska

Link kaardirakendusele veebis SIIN.

 

 

detsember 2020 avalike arutelude protokollid:

Mikitamäe arutelu

Värska arutelu

Obinitsa arutelu

Setomaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:

15.detsember 2020 kell 13.00 Mikitamäe teeninduspunkt

16.detsember 2020 kell 13.00 Värska kultuurikeskus

17.detsember 2020 kell 12.00 Obinitsa külakeskus

 

Avalikel aruteludel antakse ülevaade koostatavast üldplaneeringust ja sellega seotud keskkonnamõju strateegilisest hindamisest (KSH), tutvustatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastatakse muudele üldplaneeringut ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu käsitlevatele küsimustele.

eskiislahendus september 2020 KOOSTÖÖ TABEL

Eskiislahendusele esitatud ettepanekute kokkuvõte

Setomaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

 

Setomaamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 12.oktoober kuni 11.november 2020.

 

Setomaa valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Setomaa Vallavolikogu 27.09.2018 nr otsusega nr 41.

Planeering hõlmab kogu Setomaa valla territooriumi, ala suuruseks on 463,2 km². Üldplaneeringuga määratakse valla ruumilised arengusuunad, üldised ehitustingimused, detailplaneeringu koostamise kohustusega alad, tiheasustusalad, reeglid väärtuslike alade säilitamiseks jm vajalikud põhimõtted arengu kujundamiseks.

 

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  (KSH)  eesmärk  on  valla  arenguga  kaasneda  võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuuriliste mõjude hindamine looduskeskkonnale, inimese tervisele ja  heaolule  ning  ebasoodsat  mõju  leevendavate  meetmete  väljapakkumine.

 

Kui  ruumiotsuste  tegemisel  ning  tegevuste  elluviimisel  järgitakse  üldplaneeringuga  seatud kokkuleppeid  ning  KSH-s  käsitletud  meetmeid,  ei  too  maakasutuse ja tingimuste rakendamine eeldatavalt kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

 

Eskiislahendusega  saab  tutvuda  paberkandjal  järgmistes  kohtades:  Värska raamatukogus, Mikitamäe teeninduspunktis, Meremäe teeninduspunktis.

Setomaa valla veebilehe aadressil: https://setomaa.kovtp.ee/uldplaneering.

 

Ettepanekud palume esitada kirjalikult Setomaa Vallavalitsuse postiaadressile Pikk tn 12, 64001 Värska alevik, Setomaa vald või e-posti aadressile vald@setomaa.ee hiljemalt 12.novembriks 2020.

Täiendavat infot üldplaneeringu ja KSH eelnõu kohta saab Setomaa Vallavalitsuse majandus- ja arendusosakonna juhatajalt (tel. 796 4647, e-post Erika.joonas@setomaa.ee).

ÜP ja KSH programmi eelnõule esitatud ettepanekud:

eraisikute ettepanekud:

1. Meelis Järvemägi

joonis

2.Meelis Järvemägi2

3.Nikolai Laanetu

4.Mairi Laanetu

5.Silvi Laanetu

6.Silvi Laanetu2

7.Tarmo Zernant

8.Feliks Raudkett

9.Vitali Dõrlov

10.Urmas Sarja

11.Ester Aasna

12.Heili Anniste

asutuste ja ettevõtete ettepanekud:

1.Terviseamet

2.Põllumajandusamet

3.Eesti Raudtee AS

4.Veeteede amet

5.Kaitseministeerium

6.Riigimetsa Majandamise Keskus

7.Keskkonnaamet

8.Muinsuskaitseamet

9.Maanteeamet

10.Päästeamet

11.Keskkonnaministeerium

12.Maa-amet

13.Keskkonnaühenduste koda

14. Maaeluministeerium

Pärast avalikku väljapanekut toimuvad avalikud arutelud, millest teavitatakse eraldi pärast avaliku väljapaneku lõppu.

ESKIISI AVALIK VÄLJAPANEK

12.10-11.11.2020 /  materjalid seisuga 7.10.2020

seletuskiri

KSH aruande eelnõu

joonis 1. maakasutus

joonis 2. piirkondlikud ehitustingimused

joonis 3. tehniline taristu

joonis 4. väärtused ja piirangud

joonis 5. miljööväärtuslikud alad

joonis 6. Ehituskeeluvööndi vähendamise ja ehitusjoone ettepanekud

kaardirakendus

UURINGUD JA ÜLEVAATED seisuga 10.2020

1. Miljööalade uuring

2. 

3. ÜP lisa 2-  ülevaade vallast

4. Peipsi-, Pihkva ja Lämmijärve kalda ja veealade uuring

 

LÄHTESEISUKOHAD seisuga 19.12.2019

1. Lähteseisukohad

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

3. Lisa 2 Mõjutatav keskkond

4. Koostöö tabel

5. ajakava

ALGATAMINE seisuga 27.09.2018

Algatamise otsus