Setomaa valla üldplaneering

13.09.21

Setomaa valla ÜP ja KSH materjalid vastuvõtmiseks 13.09.2021:

Üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne

Lisa 1 KSH väljatöötamise kavatsus

Lisa 2 arvamused

Lisa 3 protokollid

Üldplaneeringu seletuskiri

Koostöötabel

Ülevaade vallast

Lisa 1 Pärandkultuuriobjektid

Lisa 2 Kultuuriväärtused

Lis 2 Maardlad

Rohevõrgustiku analüüs

JOONISED:

Joonis 1 Maakasutus

Joonis 2 Piirkondlikud ehitustingimused

Joonis 3 Tehniline taristu

Joonis 4 Väärtused ja piirangud

Joonis 5 Miljööväärtuslikud alad

Joonis 6 Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek Beresje külas

Joonis 7 Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek Lüübnitsa külas

Joonis 8 Ehitusjoone määramise ettepanek Värska alevikus Värska lahe idakaldal

 

Täiendatud materjalid  27.08.2021 seisuga

Seletuskiri

Koostöö tabel

Lisa 2 Ülevaade vallast

Kultuuriväärtused

Maardlad

Setomaa valla üldplaneeringu KSH aruanne

maakasutus

Tehniline taristu

Väärtused ja piirnagud

TÄIENDATUD MATERJALID 02.07.2021 seisuga

Seletuskiri

KOOSTÖÖ TABEL

Lisa 2 Ülevaade vallast

Loodus- ja kultuuriväärtused

Maardlad

 
KOOSKÕLASTUSED JA ARVAMUSED
 
 

KOOSKÕLASTAMISEKS:

Seletuskiri

Koostöö tabel

Lisa 1 Rohevõrgustiku analüüs

Lisa 2 Ülevaade vallast

Lisa 3 üldplaneeringu KSH aruanne

Lisa 4 Lähteseisukohad

 

Lisa 4 Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Lisa 5 Miljööalade uuring. 

 

JOONISED:

Joonis 1 Maakasutus

Joonis 2 piirkondlikud ehitustingimused

Joonis 3 tehniline taristu

Joonis 4 väärtused ja piirangud

Joonis 5 miljööväärtuslikud alad

Joonis 6 Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek Beresje

Joonis 7 Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek Lüübnitsa

Joonis 8 Piirkonna ehitusjoon tiheasustusalal Värska

Link kaardirakendusele veebis SIIN.

 

 

detsember 2020 avalike arutelude protokollid:

Mikitamäe arutelu

Värska arutelu

Obinitsa arutelu

Setomaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:

15.detsember 2020 kell 13.00 Mikitamäe teeninduspunkt

16.detsember 2020 kell 13.00 Värska kultuurikeskus

17.detsember 2020 kell 12.00 Obinitsa külakeskus

 

Avalikel aruteludel antakse ülevaade koostatavast üldplaneeringust ja sellega seotud keskkonnamõju strateegilisest hindamisest (KSH), tutvustatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastatakse muudele üldplaneeringut ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu käsitlevatele küsimustele.

eskiislahendus september 2020 KOOSTÖÖ TABEL

Setomaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

 

Setomaamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 12.oktoober kuni 11.november 2020.

 

Setomaa valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Setomaa Vallavolikogu 27.09.2018 nr otsusega nr 41.

Planeering hõlmab kogu Setomaa valla territooriumi, ala suuruseks on 463,2 km². Üldplaneeringuga määratakse valla ruumilised arengusuunad, üldised ehitustingimused, detailplaneeringu koostamise kohustusega alad, tiheasustusalad, reeglid väärtuslike alade säilitamiseks jm vajalikud põhimõtted arengu kujundamiseks.

 

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  (KSH)  eesmärk  on  valla  arenguga  kaasneda  võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuuriliste mõjude hindamine looduskeskkonnale, inimese tervisele ja  heaolule  ning  ebasoodsat  mõju  leevendavate  meetmete  väljapakkumine.

 

Kui  ruumiotsuste  tegemisel  ning  tegevuste  elluviimisel  järgitakse  üldplaneeringuga  seatud kokkuleppeid  ning  KSH-s  käsitletud  meetmeid,  ei  too  maakasutuse ja tingimuste rakendamine eeldatavalt kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

 

Eskiislahendusega  saab  tutvuda  paberkandjal  järgmistes  kohtades:  Värska raamatukogus, Mikitamäe teeninduspunktis, Meremäe teeninduspunktis.

Setomaa valla veebilehe aadressil: https://setomaa.kovtp.ee/uldplaneering.

 

Ettepanekud palume esitada kirjalikult Setomaa Vallavalitsuse postiaadressile Pikk tn 12, 64001 Värska alevik, Setomaa vald või e-posti aadressile vald@setomaa.ee hiljemalt 12.novembriks 2020.

Täiendavat infot üldplaneeringu ja KSH eelnõu kohta saab Setomaa Vallavalitsuse majandus- ja arendusosakonna juhatajalt (tel. 796 4647, e-post Erika.joonas@setomaa.ee).

ÜP ja KSH programmi eelnõule esitatud ettepanekud:

eraisikute ettepanekud:

1. Meelis Järvemägi

joonis

2.Meelis Järvemägi2

3.Nikolai Laanetu

4.Mairi Laanetu

5.Silvi Laanetu

6.Silvi Laanetu2

7.Tarmo Zernant

8.Feliks Raudkett

9.Vitali Dõrlov

10.Urmas Sarja

11.Ester Aasna

12.Heili Anniste

asutuste ja ettevõtete ettepanekud:

1.Terviseamet

2.Põllumajandusamet

3.Eesti Raudtee AS

4.Veeteede amet

5.Kaitseministeerium

6.Riigimetsa Majandamise Keskus

7.Keskkonnaamet

8.Muinsuskaitseamet

9.Maanteeamet

10.Päästeamet

11.Keskkonnaministeerium

12.Maa-amet

13.Keskkonnaühenduste koda

14. Maaeluministeerium

Pärast avalikku väljapanekut toimuvad avalikud arutelud, millest teavitatakse eraldi pärast avaliku väljapaneku lõppu.

ESKIISI AVALIK VÄLJAPANEK

12.10-11.11.2020 /  materjalid seisuga 7.10.2020

seletuskiri

KSH aruande eelnõu

joonis 1. maakasutus

joonis 2. piirkondlikud ehitustingimused

joonis 3. tehniline taristu

joonis 4. väärtused ja piirangud

joonis 5. miljööväärtuslikud alad

joonis 6. Ehituskeeluvööndi vähendamise ja ehitusjoone ettepanekud

kaardirakendus

UURINGUD JA ÜLEVAATED seisuga 10.2020

1. Miljööalade uuring

2. 

3. ÜP lisa 2-  ülevaade vallast

4. Peipsi-, Pihkva ja Lämmijärve kalda ja veealade uuring

 

LÄHTESEISUKOHAD seisuga 19.12.2019

1. Lähteseisukohad

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

3. Lisa 2 Mõjutatav keskkond

4. Koostöö tabel

5. ajakava

ALGATAMINE seisuga 27.09.2018

Algatamise otsus