Setomaa valla üldplaneering

14.10.20

Setomaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

 

Setomaamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 12.oktoober kuni 11.november 2020.

 

Setomaa valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Setomaa Vallavolikogu 27.09.2018 nr otsusega nr 41.

Planeering hõlmab kogu Setomaa valla territooriumi, ala suuruseks on 463,2 km². Üldplaneeringuga määratakse valla ruumilised arengusuunad, üldised ehitustingimused, detailplaneeringu koostamise kohustusega alad, tiheasustusalad, reeglid väärtuslike alade säilitamiseks jm vajalikud põhimõtted arengu kujundamiseks.

 

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  (KSH)  eesmärk  on  valla  arenguga  kaasneda  võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuuriliste mõjude hindamine looduskeskkonnale, inimese tervisele ja  heaolule  ning  ebasoodsat  mõju  leevendavate  meetmete  väljapakkumine.

 

Kui  ruumiotsuste  tegemisel  ning  tegevuste  elluviimisel  järgitakse  üldplaneeringuga  seatud kokkuleppeid  ning  KSH-s  käsitletud  meetmeid,  ei  too  maakasutuse ja tingimuste rakendamine eeldatavalt kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

 

Eskiislahendusega  saab  tutvuda  paberkandjal  järgmistes  kohtades:  Värska raamatukogus, Mikitamäe teeninduspunktis, Meremäe teeninduspunktis.

Setomaa valla veebilehe aadressil: https://setomaa.kovtp.ee/uldplaneering.

 

Ettepanekud palume esitada kirjalikult Setomaa Vallavalitsuse postiaadressile Pikk tn 12, 64001 Värska alevik, Setomaa vald või e-posti aadressile vald@setomaa.ee hiljemalt 12.novembriks 2020.

Täiendavat infot üldplaneeringu ja KSH eelnõu kohta saab Setomaa Vallavalitsuse majandus- ja arendusosakonna juhatajalt (tel. 796 4647, e-post Erika.joonas@setomaa.ee).

 

Pärast avalikku väljapanekut toimuvad avalikud arutelud, millest teavitatakse eraldi pärast avaliku väljapaneku lõppu.

ESKIISI AVALIK VÄLJAPANEK

12.10-11.11.2020 /  materjalid seisuga 7.10.2020

seletuskiri

KSH aruande eelnõu

joonis 1. maakasutus

joonis 2. piirkondlikud ehitustingimused

joonis 3. tehniline taristu

joonis 4. väärtused ja piirangud

joonis 5. miljööväärtuslikud alad

joonis 6. Ehituskeeluvööndi vähendamise ja ehitusjoone ettepanekud

kaardirakendus

UURINGUD JA ÜLEVAATED seisuga 10.2020

1. Miljööalade uuring

2. Rohevõrgustiku analüüs

3. ÜP lisa 2-  ülevaade vallast

 

LÄHTESEISUKOHAD seisuga 19.12.2019

1. Lähteseisukohad

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

3. Lisa 2 Mõjutatav keskkond

4. Koostöö tabel

5. ajakava

ALGATAMINE seisuga 27.09.2018

Algatamise otsus