Projekteerimistingimuste avatud menetlus

8.06.21

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul). Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii Setomaa valla veebilehel kui ka ajalehes "Lõuna-leht"  (sõltuvalt aja lehe ilmumisaegadest). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

 

„Võõpsu alevikus Masti kinnistul projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse korraldamine"

Setomaa Vallavalitsusele esitati 26. mai 2021 läbi ehitisregistri Setomaa Vallas, Võõpsu külas, Masti (katastritunnus 46501:001:0221, pindala 5242 m2, sihtotstarve 100 % ärimaa) kinnistule projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/05392. Alal kehtib Mikitamäe Vallavolikogu 19. detsember 2013. a otsusega nr 46 kehtestatud „Silla tn 37 ja lähiümbruse detailplaneering ".

Elisa Eesti AS on esitanud Setomaa Vallavalitsusele 01.04.2021 ehitusloa tühistamise taotluse. Elisa Eesti ASile väljastatud ehitusluba nr 1412219/03660, 50 m sidemasti (ehitisregistrikoodiga nr 220716336) püstitamiseks Võru maakond, Setomaa vald, Võõpsu küla, Masti (katastritunnus 46501:001:0221). Elisa Eesti AS ei ole alustanud ehituse täideviimist (50m sidemast) 2 aasta jooksul ehitusloa väljastamisest alates. Elisa Eesti AS on oma plaane ringi tegemas ning soovitakse kavandada 80m sidemasti ehitust.

Setomaa vallavalitus on läbi ehitusregistri koostanud 27.04.2021 otsuse nr 2112999/00442 millega tühistati

1) Mikitamäe Vallavalitsuse 03.12.2014 korraldus nr 266 ehitusloa väljastamise osas.

2. Tunnistada kehtetuks 17.12.2014 ehitusregistris väljastatud ehitusluba nr 1412219/03660 ehitise nimetus: Mobiiltelefoni sidemast, ehitisregistri koodiga 220716336

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on

möödas üle viie aasta. EhS § 27 lg 2 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, et projekteerimistingimuste andmine ei

oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja üldplaneeringus määratud tingimusi. EhS § 27 lg 4 p 4 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul olulise rajatise ehituslikke tingimusi ja p 5 kohaselt maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta. EhS § 31 lg 1 kohaselt tuleb korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena, kui projekteerimistingimusi antakse detailplaneeringu olemasolul. Projekteerimistingimusi ei anta detailplaneeringus kehtestatud

planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks

Projekteerimitingimuste avalik väljapanek toimub 07.06.2021 kuni 21.06.2021. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikutel, kelle õigusi projekteerimistingimuste andmine võib puudutada, õigus esitada eelnõu osas ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid kuni 21.06.2021 kirjalikult e-posti aadressil vald@setomaa.ee või paberkandjal Pikk tn 12,Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

Teade projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku kohta avaldatakse

Setomaa valla veebilehel ja ajalehes Lõunaleht, edastatakse naaberkinnistute omanikele arvamuste esitamiseks ning kooskõlastatakse asjakohaste asutustega.

 

Lisad:

Korralduse eelnõu

Projekteerimistingimuste eelnõu Lisa 1

Seletuskiri Silla tn 37 detailplaneering 

Silla tn 37 detailplaneeringu põhijoonis

 

Toimetaja: INDREK SARAPUU