Projekteerimistingimuste avatud menetlus

3.01.24

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul). Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii Setomaa valla veebilehel kui ka ajalehes "Lõuna-leht"  (sõltuvalt aja lehe ilmumisaegadest). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Menetlused:

Lobotka külas Järve kinnistul projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse korraldamine

Raidi Aleksandrov (isikukood 49505156019) esitas Setomaa Vallavalitsusele 19. detsember 2023 läbi ehitisregistri Setomaa vallas, Lobotka külas, Järve kinnistule (katastritunnus 93401:001:0737, pindala 4,7 ha, sihtotstarve 100 % tootmismaa) projekteerimistingimuste taotluse nr 2311002/10041. Alal kehtib Värska Vallavalitsuse 20.07.2016. a korraldusega nr 232 kehtestatud „Perve detailplaneering ".
Kinnistu omanik Solar Light OÜ on kehtivas planeeringus ehitustegevused teostanud. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse põhjal soovitakse ehitist laiendada kuni 33% selle esialgsest mahust. Päikesepaneelide lisamisega päikeseelektrijaamale ei suurendata liitumisvõimsust. Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. EhS § 27 lg 2 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastusolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja üldplaneeringus määratud tingimustega. EhS § 27 lg 4 p 4 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul olulise rajatise ehituslikke tingimusi ja p 5 kohaselt maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta. EhS § 31 lg 1 kohaselt tuleb korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena, kui projekteerimistingimusi antakse detailplaneeringu olemasolul. Projekteerimistingimusi ei anta detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks.
Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 04.01.2024 kuni 18.01.2024. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikutel, kelle õigusi projekteerimistingimuste andmine võib puudutada, õigus esitada eelnõu osas ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid kuni 18.01.2024 kirjalikult e-posti aadressil vald@setomaa.ee või paberkandjal Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001.
Teade projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku kohta avaldatakse Setomaa valla veebilehel ja ajalehes Lõunaleht, edastatakse naaberkinnistute omanikele arvamuste esitamiseks ning kooskõlastatakse asjakohaste asutustega. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.
 
 

Värska alevikus, Silla tn 6 kinnistul projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse korraldamine.

Setomaa Vallavalitsusele esitati 01.06.2023 läbi ehitisregistri Setomaa Vallas, Värska alevikus, Silla tn 6 (katastritunnus 93401:003:0130), kinnistule projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/05101 kinnistu põhjaosas tee rajamiseks.

Ehitisregistri andmetel on kinnistule püstitatud korterelamu (ehitisregistri kood 120262317) külalistemaja (ehitisregistri kood 110023919) ja kinnistule on rajatud erinevad rajatised. Projekteerimistingimuste taotleja on projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasunud riigilõivu (maksekorraldus nr 1089)

Setomaa valla üldplaneering kehtestatud Setomaa Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 28 kohaselt on Värska alevik detailplaneeringu koostamise kohutusega ala.

Tee ehitamiseks võib Setomaa Vallavalitsus väljastada projekteerimistingimused. Kuna tee ehitamisega kaasneb oluline ruuminine mõju, millest muutuvad eelkõige transpordivood, külastajate hulk, visuaalne mõju ning võimalik on ka müra tekitamine vähemalt ehitamise ajal, siis on põhjendatud projekteerimistingimuste väljastamine läbi avatud menetluse.

Silla  tn 6 asukohas on algatatud detailplaneering 03.05.2023 Setomaa Vallavalitsuse korraldusega nr 155, detailplaneeringu lahendusega peab olema tee projekteerimine kooskõlas.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmise menetlus korraldatakse avatud menetlusena. Sama paragrahvi kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 26 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Lõunaleht" (sõltuvalt ajalehe ilmumisaegadest). Avaliku väljapaneku ajal 22.06-06.07.2023 on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, ehitusseadustiku § 26 lg 1, lg 2 p 1, lg 3 p 1 ja p 3, lg 4 p 3, § 31 lg 1 ja 2 ja esitatud projekteerimistingimuste taotluse nr 2311002/05101 annab Setomaa Vallavalitsus

Teade projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku kohta avaldatakse Setomaa valla veebilehel ja ajalehes Lõunaleht, edastatakse naaberkinnistute omanikele arvamuste esitamiseks ning kooskõlastatakse asjakohaste asutustega

Eelnõu

Tingimused

Asendiplaan

Tagasi algusse

Setomaa vald, Nedsaja küla, Oja katastriüksusel projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse korraldamine

Setomaa Vallavalitsusele esitati 04.01.2022 läbi ehitisregistri Setomaa Vallas, Nedsaja külas, Oja (katastritunnus 93401:007:0232), projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/13618

olemasoleva hoone laut (ehitisregistrikood 120775773) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Taotlusega on kaasa lisatud abihoone eskiisjoonised ja asendiplaan.

Koostanud NEED arhitektid OÜ töö nr: 21_029_01_ES

Ehitisregistri andmetel on kinnistule püstitatud elumaja (ehitisregistrikood 110025226), suitussaun (ehitisregistri kood 120775774), kuur (ehitisregistrikood 120775777) ja laut (ehitisregistrikood 120775773). Projekteerimistingimuste taotleja on projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasunud riigilõivu.

Setomaa valla üldplaneering, kehtestatud Setomaa Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 28, kohaselt on Nedsaja küla, Oja (katastritunnus 93401:007:0232) miljööväärtuslik ala.

PlanS § 125 lg 5 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata, püstitada või laiendada

projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmise menetlus korraldatakse avatud menetlusena. Sama paragrahvi

kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Lõunaleht" (sõltuvalt ajalehe ilmumisaegadest). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Projekteerimitingimuste avalik väljapanek toimub 30.01.2022 kuni 13.02.2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikutel, kelle õigusi projekteerimistingimuste andmine võib puudutada, õigus esitada eelnõu osas ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid kuni 13.02.2023 kirjalikult e-posti aadressil vald@setomaa.ee või paberkandjal Pikk tn 12,Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

Teade projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku kohta avaldatakse Setomaa valla veebilehel ja ajalehes Lõunaleht, edastatakse naaberkinnistute omanikele arvamuste esitamiseks ning kooskõlastatakse asjakohaste asutustega.

Projekteerimistingimused

Korralduse eelnõu

Asendiplaan

Perspektiiv

Korruseplaan

Tagasi algusse

 

„Värska alevikus, Pikk tn 25 krundil projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse korraldamine"

Setomaa Vallavalitsusele esitati 09.12.2022 läbi ehitisregistri Setomaa Vallas, Värska alevikus, Pikk tn 25 (katastritunnus 73201:001:0451), kinnistule projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/13819 kehtiva detailplaneeringuga määratud tingimuste muutmiseks. Kinnistul kehtib Õrsava elamute detailplaneering nr DP-03-16 mis on kehtestatud Värska vallavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 28. " Kehtiva detailplaneeringuga on lubatud krundile ehitada neli hoonet, olemasolev üksikelamu ja kolm abihoonet. Ehitisregistri andmetel on kinnistule püstitatud üksikelamu (ehitisregistri kood 120770490). Projekteerimistingimuste taotleja on projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasunud riigilõivu.

Detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie (5) aasta. Põhjendatud juhul võib pädev asutus ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 alusel täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendada, vähendada, keerata või nihutada, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 3 kohaselt kõrguse ja vajaduse korral sügavuse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 4 täpsustatakse arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslike tingimusi.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmise menetlus korraldatakse avatud menetlusena. Sama paragrahvi kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul)

Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Lõunaleht" (sõltuvalt ajalehe ilmumisaegadest). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Projekteerimitingimuste avalik väljapanek toimub 09.01.2023 kuni 22.01.2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikutel, kelle õigusi projekteerimistingimuste andmine võib puudutada, õigus esitada eelnõu osas ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid kuni 22.01.2023 kirjalikult e-posti aadressil vald@setomaa.ee või paberkandjal Pikk tn 12,Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

Teade projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku kohta avaldatakse Setomaa valla veebilehel ja ajalehes Lõunaleht, edastatakse naaberkinnistute omanikele arvamuste esitamiseks ning kooskõlastatakse asjakohaste asutustega.

 

Lisad:

Setomaa Vallavalitsuse korraldus 04.01.2023 nr 6

Pikk 25 asendiplaan

Projekteerimistingimused

 

Tagasi algusse

„Võõpsu alevikus Masti kinnistul projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse korraldamine"

Setomaa Vallavalitsusele esitati 26. mai 2021 läbi ehitisregistri Setomaa Vallas, Võõpsu külas, Masti (katastritunnus 46501:001:0221, pindala 5242 m2, sihtotstarve 100 % ärimaa) kinnistule projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/05392. Alal kehtib Mikitamäe Vallavolikogu 19. detsember 2013. a otsusega nr 46 kehtestatud „Silla tn 37 ja lähiümbruse detailplaneering ".

Elisa Eesti AS on esitanud Setomaa Vallavalitsusele 01.04.2021 ehitusloa tühistamise taotluse. Elisa Eesti ASile väljastatud ehitusluba nr 1412219/03660, 50 m sidemasti (ehitisregistrikoodiga nr 220716336) püstitamiseks Võru maakond, Setomaa vald, Võõpsu küla, Masti (katastritunnus 46501:001:0221). Elisa Eesti AS ei ole alustanud ehituse täideviimist (50m sidemast) 2 aasta jooksul ehitusloa väljastamisest alates. Elisa Eesti AS on oma plaane ringi tegemas ning soovitakse kavandada 80m sidemasti ehitust.

Setomaa vallavalitus on läbi ehitusregistri koostanud 27.04.2021 otsuse nr 2112999/00442 millega tühistati

1) Mikitamäe Vallavalitsuse 03.12.2014 korraldus nr 266 ehitusloa väljastamise osas.

2. Tunnistada kehtetuks 17.12.2014 ehitusregistris väljastatud ehitusluba nr 1412219/03660 ehitise nimetus: Mobiiltelefoni sidemast, ehitisregistri koodiga 220716336

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on

möödas üle viie aasta. EhS § 27 lg 2 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, et projekteerimistingimuste andmine ei

oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja üldplaneeringus määratud tingimusi. EhS § 27 lg 4 p 4 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul olulise rajatise ehituslikke tingimusi ja p 5 kohaselt maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta. EhS § 31 lg 1 kohaselt tuleb korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena, kui projekteerimistingimusi antakse detailplaneeringu olemasolul. Projekteerimistingimusi ei anta detailplaneeringus kehtestatud

planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks

Projekteerimitingimuste avalik väljapanek toimub 07.06.2021 kuni 21.06.2021. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikutel, kelle õigusi projekteerimistingimuste andmine võib puudutada, õigus esitada eelnõu osas ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid kuni 21.06.2021 kirjalikult e-posti aadressil vald@setomaa.ee või paberkandjal Pikk tn 12,Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

Teade projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku kohta avaldatakse

Setomaa valla veebilehel ja ajalehes Lõunaleht, edastatakse naaberkinnistute omanikele arvamuste esitamiseks ning kooskõlastatakse asjakohaste asutustega.

 

Lisad:

Korralduse eelnõu

Projekteerimistingimuste eelnõu Lisa 1

Seletuskiri Silla tn 37 detailplaneering 

Silla tn 37 detailplaneeringu põhijoonis

 

Tagasi algusse

Toimetaja: REIN JÄRVELILL